زیباترین خواندنیهای روانشناسی ذهن،موفقیت،ثروت،روابط،جذابیت،هیپنوتیزم،حافظه،دانلود کتاب،سخنرانی و .
آشنائی با پرواز جسم و تاریخچه آن
۸۹/۰۵/۳۱ ساعت | نوشته ‌شده به دست یه پسر 32 ساله | ( )

تاريخ پرواز جسم به هزاران سال پيش بر مي گردد. در ادبيات كهن مشرق زمين ،روايات و داستان هاي بسياري از اين تجربه نزد عرفا و اساتيد علوم باطنيوجود دارد.

داستان قاليچه حضرت سليمان كه در فضا حركت مي كرد، تمثيل تاريخي در اينن باره است.

درعرفان ايران زمين، گزارش هاي زيادي از پرواز جسم يا راه رفتن روي آب وجوددارد. در يكي از اين روايات كه مربوط به « مولوي » عارف و فرزانه بزرگايرانيست، مي خوانيم،

روزي مولوي با پير ، يا مراد خود « شمس » ازمسيري مي گذشتند كه به رودخانه اي عريض و پر عمق مي رسند. شمس به مولوي ميگويد بايد از عرض رودخانه بگذريم و به آن سوي رودخانه برويم. مولوي ميگويد با چي ، اينجا كه وسيله اي نداريم.

شمس ، اين راز آشناي انديشناك ، در پاسخ مي گويد . تو دست مرا بگير و ذكر يا «شمس » بگو ما هر دو از روي آب عبور مي كنيم.

مولوينيز كه به رسم طريقت علوم باطني شك به خود راه نمي داد دست استاد بگرفت وذكر بگفت و از روي آب عبور كرد . مقداري از مسافت كه طي شد، مولوي دقتنمود كه شمس در زير زبان ذكر يا علي زمزمه مي كند.

مولوي نزد خودفكر كرد؛ حتما ذكر استاد قوي تر است و چرا خود نگويد . اما همينكه بهتكرار آن ذكر مشغول شد ، يكباره پايش در آب فرو رفت ، استاد دست او بگرفتو گفت : هر كسي با ذكر مخصوص خود پيشرفت مي كند ، تو همان “يا شمس” (يكياز سوره هاي قرآن ) بگو . سپس هر دو از روي آب گذشتند.

در ادبياتعرفاني ، اينگونه تظاهرات انساني ، “كرامت” ناميده مي شود. كرامت ، معادلواژه سانسكريت سيدهي (sidhi) در يوگاست كه به معني قدرت روحاني مي باشد.

استادماهاريشي ماهاش يوگي در مبحث سيدهي و كرامت اشاره مي كند . در بدن انسان64 مجراي روشن ضميري (خردمندي) وجود دارد كه سيدي ها (كرامات ) از طريق آنكانال ها و مجاري ، خود را آشكار مي سازد. مجموعا حدود 70 سيدهي وجود داردكه ما به تمرين پاره اي از آن ها مي پردازيم.

بخشي از آن ها سودمندتر از بقيه است . مثل : اقتدار، دوستي، نامرئي شدن ، دانش لايتنها هي و بههوا پري . در ادبيات عرفاني ايران زمين ، رسيدن به هر يك از اين قدرت هارا «مقام يا مقامات » مي نامند و معتقدند كه شخص در هر مر حله به مقامي ميرسد كه بايد از آن گذر كند وگرنه توقف در آن مقام منجر به عدم پيشرفت روحيو تثبيت در آن مقام مي شود.

پيرهرات اين خردمند و استاد راز نازك ، خواجه عبدالله انصاري سروده اي در اين زمينه دارد كه قابل تامل و تفكر است.

گر به هوا روي (پري ) مگسي باشي         *.*.*. *.*.*.*      به روي آب خسي باشي دل بدست آر تاكسي باشي .

بنابر اين در اين سروده ، هم ، به تجربه پرواز جسم و هوا پري اشاره مي شودو هم مهمتر از آن ، كم ارزش شمردن اين تجربه و اهميت ندادن به آن و درنهايت خدمت به مردم را ترجيح بردن .

عبادت بجز خدمت خلق نيست.                              «سعدي»

پاتاتجلي ، حكيم و فرزانه يوگا كه بيش از 3 يا 5 هزار سال پيش براي اولين بارتجارب و راز هاي يوگا را در يك نوشته به نام «يوگا سوترا » گرد آورده دراين زمينه مي گويد:

سيدي ها موانعي در برابر درك واقعي هستند.

بودادر كتاب ديگاني كايا (Dighanikaya) شرح مي دهد كه چگونه شاگردانش را ازانجام سيدهي باز مي داشت . زيرا آن كارها بوسيله غير بودائيها هم قابلاجرا بود و چرا بايد كسي براي اجرا كردن عمل پرواز جسم بودائي شود؟

امروزهدر يكي از روش هاي معروف مديتيشن موسوم به (T.M) يا تفكر متعادل(trancendental meditition ) كه تحت سرپرستي است. از سال 1975 روش پروازجسم علني و بصورت آكادميك در آمده و در طول سال هاي اخير شاهد پرواز هايدست جمعي در برخي از شهرهاي دنيا هستيم.

يكي از مسابقاتي كه بدين منظور در واشنگتن برگزار گرديد شخصي موفق شد بالاترين ركورد پرواز (75 سانتي متر ) را بدست آورد.

اين نتيجه در گرو نوعي تمركز فكر ، درونگري و رسيدن به مرحله خاموشي فكر و حواس مي باشد.

وقتيشخصي ، تمرين مديتيشن يا مراقبه مي كند ، در هفته هاي نخست شاهد تشتتافكار و پرش حواس است اما بتدريج قادر به منترل ذهن و آرام كردن حواس ميشود. رسيدن به اين حالت و موفقيت در آن ، درونگري و اتحاد ذهني را فراهممي آورد . لحظه اي كه افكار كاملا خاموش مي شود و حواس متوقف مي گردد وشخص به خلا ء ذهني مي رسد ، اين اتفاق بزرگي در زندگي رواني فرد است . دراين حالت يكباره فرد ، هويت و فرديت خود را از دست مي دهد و تنها يك احساسغريبي باقي مي ماند ، هشياري بسط يافته و نامحدود . شخص حس مي كند در همهجا گسترش يافته و با همه چيز يكي شده . اين مرحله در يوگا تحت عنوان صمدي(samadi) يا اتحاد است. وحدت با آگاهي كيهاني (روح كلي ). اما اين تجربهاوايل كوتاه و موقت است به همين خاطر ؛ بدان تغيير شكل تدريجي يا كشانيكا(kshanika) يعني صمدي موقت گويند . اگر اين تجربه بطور مستقيم ادامه يابد،مدت تجربه و حضور اين اتقاق ، طولاني تر و دائمي تر مي شود و صمدي دائمييا نيتيا (nitya) بوجود مي آيد.

در اين حالت ، شخص در هوشياريهايمختلف و حالت هاي متنوع زندگي ، حالت وحدت گونه ذهني را خواهد داشت و دراينجاست كه به قولي شاهد و مشهود يكي مي شود.

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

در اين مرحله ، ذهن داراي انسجام و توان كامل مي شود و در چنين شرايطي است كه « سيدهي ها » تحقق مي يابند.

استاد ماهاريشي ماهاش يوگي مي گويند:

« وقتي يگانگي عارفانه بين شاهد و مشهود تحقق يافت و صمدي رخ داد، فرد بر موضوعاتي كه تمركز مي دهد قدرت پيدا مي كند».

سيدهي ها يا كرامات و يا بعبارت قدرت هاي روحي ، دو بخش عمده تقسيم مي شوند.

1-   سيدهي دانش 2- سيدهي قدرت

سيدهيدانش مثل : توانائي هاي فهم و درك ، روشن بيني اشراق و الهام . سيدهي قدرتمثل ، روي آتش راه رفتن ، حركت دادن اجسام با قدرت فكر و پرواز جسم است.در يكي از گزارشات تجارب پرواز جسم مي خوانيم « وزش يك انرژي در بدن وسبكي باور نكردني ، انگار مقدار زيادي انرژي در امتداد ستون فقرات جريانيافته و بينش آن را يافته ام كه تا سينه و ستون فقرات را مثل يك نور سفيدمشاهده كنم. »

جوزف ويد از طريق مصاحبه با پرواز كنندگان دريافت:آنهايي كه توفيق پرواز را داشته اند ، مي گويند پس از آنكه يكبار بتوانپرواز كرد تكرار آن چندان مشكل نيست ، تا حدي مثل يادگيري شنا كردن.


منبع مطلب :http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t13390.html


 
موضوعات
دیگر موارد